Final Destination

Final Destination là một loạt các bộ phim kinh dị tập trung vào các chủ đề về thuyết chết chóc, tiền định, và sự tiên đoán, liên quan đến cái chết.