Space

Space là một trang web tin tức về vũ trụ và thiên văn học thuộc sở hữu của Future. Các câu chuyện của nó thường được cung cấp cho các phương tiện truyền thông khác, bao gồm CNN, MSNBC, Yahoo !, và USA Today. Space.com được thành lập bởi cựu nhân viên phụ trách CNN Lou Dobbs và Rich Zahradnik, vào tháng 7 năm 1999.